Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten i.v.m. 1ATM

Om het luchtruim zo effectief mogelijk te beheren en gebruiken, de dienstverlening voor civiel en militair vliegverkeer te garanderen en de grondwettelijke taken van Defensie te borgen is besloten toe te werken naar één geïntegreerde civiel-militaire dienstverlener binnen het huidige zelfstandig bestuursorgaan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarmee is straks sprake van één dienstverlener voor het beheer van het Nederlandse luchtruim onder 24.500 voet. Na integratie zal LVNL de dienstverlening verzorgen op alle civiele luchthavens van nationaal belang en militaire luchthavens inclusief het civiele medegebruik op die militaire luchthavens. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om ervoor te zorgen dat het civiele deel van de dienstverlening op deze velden gefinancierd wordt. In dit voorstel wordt de bekostigingssystematiek voor luchthaven De Kooy vastgelegd, alsmede een tijdelijke bekostigingssystematiek voor de luchthaven Eindhoven. Verder regelt dit besluit de toetreding van de luchthaven Eindhoven aan de algehele Nederlandse heffingszone (‘one group of airports’ of ‘OGA’ heffingszone) op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, waarna de tijdelijke bekostigingssystematiek voor deze luchthaven vervalt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015125

Opschrift

Besluit van [datum] tot aanpassing van het Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010 ter vaststelling van de vergoedingensystematieken voor de luchthavens Eindhoven en De Kooy ter vaststelling van heffingszones Woensdrecht en Eindhoven en tot aanpassing van Besluit luchtverkeer 2014 ter creatie van een grondslag ten behoeve van vluchtprocedureontwerp alsmede een aantal redactionele wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-05-2023 Internetconsultatie (start)
19-06-2023 Internetconsultatie (eind)
01-09-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-09-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
18-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
13-12-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 22-03-2024 Bekendmaking stb-2024-66
24-03-2024 Inwerkingtreding stb-2024-66

Startpagina

Acties

Delen regeling