Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bbl en Bouwbesluit uitzondering keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen(EPBD III)

Op 10 maart 2020 is de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen in de Nederlandse bouwregelgeving geïmplementeerd. Het gaat om Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EPBD III). De Europese Commissie heeft geconstateerd dat Nederland de artikelen 14, tweede lid, en 15, tweede lid van de EPBD III niet volledig heeft geïmplementeerd. Die bepalingen gaan over uitzonderingen op de keuringsplicht voor airconditioning- en verwarmingssystemen. Dit wijzigingsbesluit draagt zorg voor herstel daarvan. Naast systemen die onder een energieprestatiecontract of vergelijkbare overeenkomst vallen, is er ook een uitzondering op de keuringsplicht als het systeem wordt beheerd door een energieleverancier of een netbeheerder. Aan deze uitzonderingsmogelijkheden is expliciet toegevoegd dat deze alleen mogen worden gebruikt als het resultaat hetzelfde is als het resultaat dat met de keuring wordt bereikt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK025350

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Bouwbesluit 2012 in verband met de uitzonderingsmogelijkheid van de keuringsplicht voor airconditioning- en verwarmingssystemen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-05-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-05-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
20-06-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
23-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
30-08-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-09-2023 Bekendmaking stb-2023-288
07-09-2023 Inwerkingtreding stb-2023-288

Startpagina

Acties

Delen regeling