Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015

Op basis van de delegatiegrondslagen, die met de Wet vervanging abonnementstarief Wmo 2015 worden geïntroduceerd, wordt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangepast in verband met het afschaffen van het abonnementstarief en het vervangen van het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen door de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage. Voor zover nodig, worden ook sommige bepalingen aangepast in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 over de eigen bijdragen voor beschermd wonen en voor opvang, welke eigen bijdragen al gerelateerd waren aan het inkomen en vermogen. Dit betreft voornamelijk technische wijzigingen. Vergelijkbare bepalingen in het Besluit langdurige zorg worden eveneens aangepast. Met voorliggend besluit zijn nog twee wijzigingen aangebracht in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en het Besluit langdurige zorg met betrekking tot de eigen bijdragen voor beschermd wonen en voor opvang. Ten eerste het afbouwen van de compensatie voor het vervallen van de ouderentoeslag voor pensioengerechtigden. Ten tweede het afschaffen van de extra vermogensvrijstelling voor niet-pensioengerechtigden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025415

Opschrift

Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en het Besluit langdurige zorg in verband met de vervanging van het abonnementstarief door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage, het afbouwen van de compensatie vervallen ouderentoeslag en het afschaffen van de extra vermogensvrijstelling (Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-06-2024 Internetconsultatie (start)
16-07-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling