Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

In het wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg zijn maatregelen opgenomen om de beschikbaarheid van, met name, specialistische jeugdzorg te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken volgt namelijk dat de beschikbaarheid van de specialistische jeugdzorg onder druk staat. De voorgestelde wijzigingen strekken mede ter uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd en liggen op het terrein van: • Verplichte regionale samenwerking tussen gemeenten en een mogelijkheid om, zo nodig, in lagere regelgeving landelijke contractering van (hoog) specialistische jeugdhulpvormen te verplichten; • Het verbeteren van de bestuursstructuur en financiële bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen door de eis van een intern toezichthouder, transparante financiële bedrijfsvoering en openbare jaarverantwoording; • Nieuwe taken voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), te weten (a) stelselonderzoek om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van jeugdzorg, (b) vroegsignalering van risico’s ten aanzien van de beschikbaarheid van specialistische jeugdzorg en (c) toezicht op de eis van transparante financiële bedrijfsvoering en openbare jaarverantwoording.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36546
KetenID WGK025777

Opschrift

Wijziging van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezondheidszorg en enige andere wetten teneinde te bevorderen dat jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering steeds voldoende beschikbaar zijn (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg)

Opmerking

Onderdelen van dit wetsvoorstel zijn eerder in twee separate wetsvoorstellen (het wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen en het wetsvoorstel Taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein) voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze wetsvoorstellen zijn samengevoegd tot een nieuw integraal wetsvoorstel waarin de relevante afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd zijn verwerkt.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-09-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-09-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-09-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
06-12-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 25-04-2024 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-05-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
09-07-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling