Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2024

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2024 is een verzamelbesluit dat onderdeel uitmaakt van een jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat traject rechtvaardigen. Het gaat in dit besluit vooral om uitwerking van wijzigingen op wetsniveau en wijzigingen en verbeteringen met een technisch karakter. Er wordt allereerst voorzien in nadere voorschriften aan de beheerste bedrijfsvoering van schadeverzekeraars om een zorgvuldige behandeling van letselschade nader te borgen. Verder wordt er geregeld dat ook herbenoemingen in het bestuur van organen belast met geschillenbeslechting bij een geschilleninstantie en de benoeming van een ombudsman onder het instemmingsrecht van de Minister van Financiën vallen. Er worden daarnaast nadere regels gesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van cliënten in geval van het blokkeren of opschorten van betalingstransacties. Ook wordt vastgelegd welke gegevens de overdragende verzekeraar moet aanleveren bij het verzoek om instemming van DNB voor het sluiten of wijzigen van een activa-intensief herverzekeringscontract. Ten slotte wordt het objectieve grensbedrag van 15.000 euro waarboven instellingen een transactie moeten melden bij de Financiële inlichtingen eenheid als ongebruikelijke transactie, geschrapt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK025781

Opschrift

Besluit van [...] tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2024)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-09-2023 Internetconsultatie (start)
25-10-2023 Internetconsultatie (eind)
07-06-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Raad van State 02-07-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State

Startpagina

Acties

Delen regeling