Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bbs ivm de verstrekking van gegevens tbv de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie

Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Bbs). Met de inwerkingtreding van het Bbs is het daarvoor geldende Besluit stralingsbescherming (hierna: Bs) ingetrokken. Artikel 74 Bs verplichtte de ondernemer om gegevens te verstrekken aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) die nodig zijn om het gemiddelde en de spreiding van de effectieve of equivalente dosis bij radiologische verrichtingen voor de bevolking en andere relevante referentiegroepen te kunnen schatten. Deze bepaling is per abuis geschrapt bij de totstandkoming van het Bbs. Deze omissie wordt met het onderhavige besluit hersteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK026361

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-03-2024 Internetconsultatie (start)
18-04-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling