Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2023/958 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 mei 2023 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de bijdrage van de luchtvaart aan de emissiereductiedoelstelling van de Unie voor de hele economie en de passende toepassing van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel

Richtlijn

Richtlijnnummer 2023/958
Vindplaats EU Publicatieblad L 130/115 16-05-2023
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uiterste implementatiedatum 31-12-2023
Gevalideerde implementatiedatum 15-04-2024
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet van 28 februari 2024 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers Wet Notificatie 15-04-2024 stb-2024-65
Besluit van 26 maart 2024 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2023/959 met het oog op het aanwijzen van activiteiten die vallen onder het emissiehandelssysteem Amvb Notificatie 15-04-2024 stb-2024-75
Besluit van 26 maart 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 28 februari 2024 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers (Stb 2024, 65) InwerktredingsBesluit Notificatie 15-04-2024 stb-2024-76
Transponeringstabel ETS Trans. tabel Notificatie 15-04-2024
Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 3 april 2024, nr. WJZ/52358153, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers en tot wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen Ministeriële regeling Notificatie 15-04-2024 stcrt-2024-11379

Startpagina

Acties

Delen richtlijn