Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet elektronische publicaties

De Wet elektronische publicaties (Wep) heeft tot doel de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten. In dat licht regelt de Wep: • dat alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren; • dat het ter inzage leggen van documenten in een overheidsgebouw als onderdeel van een kennisgeving wordt aangevuld met de verplichting om deze documenten ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen; • dat personen die een geactiveerd account hebben bij MijnOverheid.nl bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen die betrekking hebben op hun directe woonomgeving daar kunnen inzien en dat zij (als zij hun e-mailadres hebben opgegeven) automatisch per e-mail worden geattendeerd op nieuwe publicaties; • de inbedding van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het stramien van de Bekendmakingswet.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 17-06-2019
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Advies Raad van State Advies Raad van State 1 17-06-2019 Advies Afdeling advisering van de Raad van State over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies AP 1 17-06-2019 Advies Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies dNo 1 17-06-2019 Advies de Nationale ombudsman (dNo) over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies UvW 1 17-06-2019 Advies Unie van Waterschappen (UvW) over de Wet elektronische publicaties.
ConsultatieResultaat Advies VNG 1 17-06-2019 Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de Wet elektronische publicaties.
EffectenToets Advies ATR 1 17-06-2019 Advies Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over de Wet elektronische publicaties.
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties