Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging besluit ruimtelijke ordening ivm ladder duurzame verstedelijking

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening worden voorwaarden gesteld aan het mogelijk maken van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze voorwaarden worden gesteld aan de toelichting van een bestemmingsplan (en een aantal andere ruimtelijke besluiten). In een tweetal moties van Tweede Kamerleden (Veldman/Ronnes en Cegerek) is gevraagd om deze voorwaarden (beter bekend als de treden van de ladder voor duurzame verstedelijking) te vereenvoudigen en te optimaliseren. De wijzigingen zien op een vereenvoudiging van de ladder door: • de treden te schrappen; • niet langer te spreken van een actuele regionale behoefte maar van een behoefte; • alleen als een nieuwe stedelijke ontwikkeling voorzien wordt buiten bestaand stedelijk gebied is een (uitgebreide) toelichting waarom die ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied mogelijk gemaakt kan worden, noodzakelijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister I&M
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK007580

Opschrift

(Ontwerp)Besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-06-2016 Internetconsultatie (start)
Raad van State 12-12-2016 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-02-2017 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 12-05-2017 Bekendmaking stb-2017-182
01-07-2017 Inwerkingtreding stb-2017-182

Startpagina

Acties

Delen regeling