Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

De richtlijn (2019/790) voorziet in drie groepen van maatregelen die beogen het al bestaande auteurs- en nabuurrechtelijke raamwerk van Europese regelingen aan te vullen en te moderniseren, alsmede om dat raamwerk zo toekomstbestendig en technologie-neutraal mogelijk te maken. Ten eerste verplicht de richtlijn lidstaten om een aantal uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht in te voeren om het auteursrecht aan te passen aan de digitale interne markt. Aldus wordt beoogd een billijk evenwicht te bewerkstelligen tussen de rechten en belangen van rechthebbenden enerzijds en gebruikers anderzijds. Ten tweede verplicht de richtlijn lidstaten tot het invoeren van een aantal bepalingen die tot doel hebben de licentieverlening van auteursrechtelijk beschermd materiaal te vereenvoudigen en de toegang tot content te verbeteren. Ten derde verplicht de richtlijn lidstaten tot het invoeren van maatregelen om een goed functionerende markt voor auteursrechtelijk beschermde content te bereiken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35454
KetenID WGK010643

Opschrift

Wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet in verband met de implementatie van de richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
02-07-2019 Internetconsultatie (start)
08-07-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
02-09-2019 Internetconsultatie (eind)
10-01-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 11-05-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-06-2020 Verslag
07-10-2020 Nota n.a.v. verslag
07-10-2020 Nota van wijziging
14-10-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
17-11-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
02-12-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 08-12-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
15-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 29-12-2020 Bekendmaking stb-2020-558
29-12-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-559
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-559
07-06-2021 Inwerkingtreding stb-2020-559
07-06-2022 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling