Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Met het wetsvoorstel wordt beoogd knelpunten weg te nemen in relatie tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek. Het wetsvoorstel voorziet daartoe in wettelijke taken voor het college van b&w voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij meervoudige problematiek in het sociaal domein en eventueel aanpalende terreinen. Deze wettelijke taken vormen de grondslag voor de ter uitvoering van die taken noodzakelijke verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens. Tevens voorziet dit wetsvoorstel de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten, van een duidelijke wettelijke basis die nodig is voor het ook bij deze wet stellen van regels voor de verwerking van persoonsgegevens door deze meldpunten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Staatssecretaris SZW
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36295
KetenID WGK010837

Opschrift

Wet houdende wijziging van de Wmo 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-03-2020 Internetconsultatie (start)
01-06-2020 Internetconsultatie (eind)
02-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
17-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Tweede Kamer 30-01-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
31-01-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-03-2023 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling