Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit ivm beperken van emissies van kooldioxide door verkeer

Met een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit wordt voorzien in een, in het Klimaatakkoord aangekondigd, instrument. Het heeft betrekking op werkgebonden personenmobiliteit (zakelijke mobiliteit, woon-werkmobiliteit) en heeft als doel om de negatieve effecten van deze werkgebonden personenmobiliteit voor het klimaat terug te dringen, met een beoogde 1 Mton CO2-reductie in 2030, in combinatie met andere maatregelen. Hiertoe wordt een emissiegrenswaarde vastgesteld, uitgedrukt in aantal geëmitteerde grammen CO2 in kalenderjaargemiddelde per reizigerskilometer. Vanaf 2050 geldt een emissiegrenswaarde van 0 g per reizigerskilometer, zowel voor zakelijke mobiliteit als woon-werkmobiliteit. Er is ook een emissiegrenswaarde voor zakelijke mobiliteit opgenomen van 96 gram in kalenderjaargemiddelde per reizigerskilometer waaraan vanaf 2026 moet worden voldaan. Deze emissiegrenswaarde treedt echter niet tegelijkertijd met de andere onderdelen van het besluit in werking. Voordat die emissiegrenswaarde in werking treedt, zal op basis van de gegevens die tot dat moment op basis van de in het dit wijzigingsbesluit voorgeschreven rapportageverplichting zijn gerapporteerd, worden berekend of de hoogte van de emissiegrenswaarde moet worden bijgesteld zodat de in het Klimaatakkoord vastgelegde reductiedoelstelling van 1 Mton in 2030 wordt bereikt. Op dat moment zal ook worden bezien of een emissiegrenswaarde voor woon-werkmobiliteit (of een gecombineerde emissiegrenswaarde voor zakelijke en woon-werkmobiliteit) wordt opgenomen in het Bal en zal de hoogte daarvan worden berekend. Werkgevers hebben keuzevrijheid voor de wijze waarop de CO2-norm wordt gehaald.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012154

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door verkeer

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-10-2020 Internetconsultatie (start)
26-11-2020 Internetconsultatie (eind)
01-04-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-04-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
06-12-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
23-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
19-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 18-12-2023 Bekendmaking stb-2023-472
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2023-472

Startpagina

Acties

Delen regeling