Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tot wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering voor rechtspersonen

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheid voor privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen (waaronder ook VvE’s), coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s) van het houden van een uitsluitend digitale algemene (leden- of aandeelhouders)vergadering te faciliteren en te waarborgen dat vergader- en stemgerechtigden die via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een hybride of volledig digitale vergadering optimaal gebruik kunnen maken van de aan hen toegekende vergader- en stemrechten. O.g.v. het huidige Boek 2 BW is het uitgangspunt dat er altijd een fysieke algemene vergadering plaatsvindt. Leden en aandeelhouders van rechtspersonen hebben, indien de statuten daarin voorzien, slechts de bevoegdheid om langs elektronische weg deel te nemen aan deze fysieke vergadering en daarin het stemrecht uit te oefenen (een hybride vergadering). Het huidige Boek 2 kent geen volledig digitale vergadering. Op basis van de Tijdelijke Wet COVID-19 JenV hebben rechtspersonen inmiddels ervaring opgedaan met volledig digitaal vergaderen. Ook na afloop van de coronapandemie bestaat hieraan grote behoefte. Het wetsvoorstel maakt dit mogelijk en bepaalt de voorwaarden waaronder een volledige digitale vergadering kan plaatsvinden. De voorwaarden voor het houden van een hybride vergadering worden daarmee in lijn gebracht. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de digitale of hybride vergadering, conform het beginsel online = offline, (zoveel mogelijk) een afspiegeling is van de fysieke vergadering en voldoet aan dezelfde c.q. materieel equivalente randvoorwaarden.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 13-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp-toelichting Conceptmemorie van toelichting Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen 1 16-08-2023
Ontwerpregeling Conceptwetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen 1 16-08-2023
Overig Advies Cie 1 16-08-2023
Overig Advies RvdR 1 16-08-2023
Voordracht Voordracht Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen 1 16-08-2023

Startpagina