Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad

Richtlijn

Richtlijnnummer 2016/680
Vindplaats EU Publicatieblad L 119/89 04-05-2016
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uiterste implementatiedatum 06-05-2018
Gevalideerde implementatiedatum 13-03-2019
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van de Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen Wet Notificatie 24-01-2019 stb-2018-401
Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging Amvb Notificatie 24-01-2019 stb-2018-496
Transponeringstabel Wet Notificatie 24-01-2019 stb-2018-34889
Besluit van 6 December 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtredinge van de Wet tot wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen van 17 oktober 2018 (Stb. 2018, 401) InwerktredingsBesluit Notificatie 24-01-2019 stb-2018-495
Besluit van 6 December 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van 6 December 2018 (Stb. 2018, 496) InwerktredingsBesluit Notificatie 24-01-2019 stb-2018-497
Besluit van 6 februari 2019, houdende bepalingen inzake de overeenkomstige toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door personen die als buitengewoon opsporingsambtenaar belast zijn met de opsporing van strafbare feiten (Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren) Amvb Notificatie 13-03-2019 stb-2019-85

Startpagina

Acties

Delen richtlijn