Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2015/849 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie

Richtlijn

Richtlijnnummer 2015/849
Vindplaats EU Publicatieblad L 141/73 05-06-2015
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Financiën
Uiterste implementatiedatum 26-06-2017
Gevalideerde implementatiedatum 26-07-2018
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Wet Notificatie 26-07-2018 stb-2018-239
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Amvb Notificatie 26-07-2018 stb-2018-241
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 26-07-2018
Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn Ministeriële regeling Notificatie 26-07-2018 stcrt-2018-40948
Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn InwerktredingsBesluit Notificatie 26-07-2018 stb-2018-240

Startpagina

Acties

Delen richtlijn